TỔ CHỨC TÂM DOANH 
Nhất Tâm vạn sự thành 

I. GIỚI THIỆU
Khác với các tổ chức từ thiện khác, tổ chức TÂM DOANH không làm từ thiện bằng cách đi xin tiền tài trợ, mà TÂM DOANH từ thiện bằng chính công sức, trình độ, quan hệ.... của các thành viên, nơi tập hợp những thế hệ khác nhau, tập hợp những người có Tâm - có Tài, làm kinh tế bằng cách liên kết xã hội, giúp đỡ mọi người, chia sẻ kiến thức rồi lấy nguồn thu làm từ thiện, xây dựng và phát triển tổ chức. 

II. HOẠT ĐỘNG 
Kết hợp 3 thế hệ:  Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai 

QUÁ KHỨ: là những người có kinh nghiệm phong phú, trình độ cao và đã từng đương nhiệm tại một số vị trí quan trọng trong xã hội, Tham gia dự án trong vai trò là hội đồng tư vấn và cố vấn cho các chương trình của dự án.

HIỆN TẠI: là những người đương nhiệm có vị thế trong xã hội, những cá nhân phù hợp, thành viên ban tổ chức dự án, người điều hành triển khai và phát triển các dự án. 

TƯƠNG LAI: Là những người trẻ tuổi thực thi các dự án của TÂM DOANH, những người với cái TÂM hướng thiện và mong muốn hỗ trợ cộng đồng.

Chương trình thực hiện theo sự tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm của QUÁ KHỨ, Xây dựng dự án và chỉ đạo bởi HIỆN TẠI, Thực hiện bởi TƯƠNG LAI.