TU TÂM THIỀN ĐỊNH 
Giải thích, hướng dẫn thiền, luyện tâm hòa hợp với vạn vật, thiên nhãn, thể vía